[IPP] unsubsribe

[IPP] unsubsribe

[IPP] unsubsribe

Nagahashi Toshinori Nagahashi.Toshinori at exc.epson.co.jp
Tue May 16 00:01:14 UTC 2017**********************************************************
* Toshinori Nagahashi
* Seiko Epson Corporation,Suwa Minami Plant
* Nagahashi.Toshinori at exc.epson.co.jp
* Tel +81-266-62-6622 ext.733-21590(070-1413-0036)

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.pwg.org/pipermail/ipp/attachments/20170516/5e142b77/attachment.html>


More information about the ipp mailing list