PwgSmRev1-185 - IdentifyActionWKV

simpleType IdentifyActionWKV
namespace http://www.pwg.org/schemas/2012/12/sm
type restriction of xs:NMTOKEN
properties
base xs:NMTOKEN
used by
element IdentifyAction
facets
Kind Value Annotation
enumeration Display
enumeration Flash
enumeration Print
enumeration Sound
enumeration Speak
source <xs:simpleType name="IdentifyActionWKV">
 
<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
   
<xs:enumeration value="Display"/>
   
<xs:enumeration value="Flash"/>
   
<xs:enumeration value="Print"/>
   
<xs:enumeration value="Sound"/>
   
<xs:enumeration value="Speak"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy