PwgSmRev1-185 - MultipleDocumentsHandlingWKV

simpleType MultipleDocumentsHandlingWKV
namespace http://www.pwg.org/schemas/2012/12/sm
type restriction of xs:NMTOKEN
properties
base xs:NMTOKEN
used by
simpleType MultipleDocumentsHandlingType
facets
Kind Value Annotation
maxLength 255
enumeration SeparateDocumentsCollatedCopies
enumeration SeparateDocumentsUncollatedCopies
enumeration SingleDocument
enumeration SingleDocumentNewSheet
source <xs:simpleType name="MultipleDocumentsHandlingWKV">
 
<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
   
<xs:maxLength value="255"/>
   
<xs:enumeration value="SeparateDocumentsCollatedCopies"/>
   
<xs:enumeration value="SeparateDocumentsUncollatedCopies"/>
   
<xs:enumeration value="SingleDocument"/>
   
<xs:enumeration value="SingleDocumentNewSheet"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy