PwgPrintJobTicket_v1.0 - JobErrorSheetTypeType

simpleType JobErrorSheetTypeType
namespace http://www.pwg.org/schemas/2012/8/sm
type union of (JobErrorSheetTypeWKV, KeywordNsExtensionPattern)
used by
element JobErrorSheetType
source <xs:simpleType name="JobErrorSheetTypeType">
 
<xs:union memberTypes="JobErrorSheetTypeWKV KeywordNsExtensionPattern"/>
</xs:simpleType>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy