PwgPrintJobTicket_v1.0 - MediaSizeNameType

simpleType MediaSizeNameType
namespace http://www.pwg.org/schemas/2012/8/sm
type union of (MediaSizeNameWKV, MediaSizeNameExtensionPattern)
used by
element MediaSizeName
source <xs:simpleType name="MediaSizeNameType">
 
<xs:union memberTypes="MediaSizeNameWKV MediaSizeNameExtensionPattern"/>
</xs:simpleType>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy