Definition Type: Element
Name: EncryptionMethod
Namespace: http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#
Type: xenc:EncryptionMethodType
Containing Schema: xenc-schema.xsd
MinOccurs 0
MaxOccurs (1)
Abstract
Collapse XSD Schema Diagram:
Drilldown into OAEPparams Drilldown into KeySize Drilldown into Algorithm Drilldown into EncryptionMethodTypeXSD Diagram of EncryptionMethod
Collapse XSD Schema Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<element name="EncryptionMethod" type="xenc:EncryptionMethodType" minOccurs="0" />
Collapse Child Elements:
Name Type Min Occurs Max Occurs
KeySize xenc:KeySize 0 (1)
OAEPparams xenc:OAEPparams 0 (1)
<xs:any> Allowed namespace: '##other' 0 unbounded
Collapse Child Attributes:
Name Type Default Value Use
Algorithm xenc:Algorithm Required
Collapse Derivation Tree: