Definition Type: Element
Name: KeySize
Namespace: http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#
Type: xenc:KeySizeType
Containing Schema: xenc-schema.xsd
MinOccurs 0
MaxOccurs (1)
Abstract
Collapse XSD Schema Diagram:
XSD Diagram of KeySize
Collapse XSD Schema Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<element name="KeySize" type="xenc:KeySizeType" minOccurs="0" />
Collapse Derivation Tree: