Definition Type: Element
Name: MediaUsedMediaSizeName
Namespace: http://www.pwg.org/schemas/2016/01/sm
Type: <Simple Type Union>:http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Containing Schema: Counter.xsd
Abstract
ContentType Union
Collapse XSD Schema Diagram:
XSD Diagram of MediaUsedMediaSizeName
Collapse XSD Schema Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<xs:element name="MediaUsedMediaSizeName">
    <xs:simpleType>
        <xs:union memberTypes="MediaSizeAliasNameWKV MediaSizeLegacyNamesWKV MediaSizeSelfDescribingNameWKV MediaSizeNameExtensionPattern" />
    </xs:simpleType>
</xs:element>