PwgSmRev1-185 - DocumentStateReasonsWKV

simpleType DocumentStateReasonsWKV
namespace http://www.pwg.org/schemas/2012/12/sm
type restriction of xs:NMTOKEN
properties
base xs:NMTOKEN
used by
element DocumentStateReasons/DocumentStateReason
facets
Kind Value Annotation
maxLength 255
enumeration AbortedBySystem
enumeration CanceledAtDevice
enumeration CanceledByOperator
enumeration CanceledByUser
enumeration CompletedSuccessfully
enumeration CompletedWithErrors
enumeration CompletedWithWarnings
enumeration CompressionError
enumeration DocumentAccessError
enumeration DocumentFormatError
enumeration DocumentPasswordError
enumeration DocumentPermissionError
enumeration DocumentSecurityError
enumeration DocumentUnprintableError
enumeration Incoming
enumeration Interpreting
enumeration None
enumeration Outgoing
enumeration PrinterStopped
enumeration PrinterStoppedPartly
enumeration Printing
enumeration ProcessingToStopPoint
enumeration ProofPrintWait
enumeration Queued
enumeration QueuedForMarker
enumeration QueuedInDevice
enumeration ResourcesAreNotReady
enumeration ResourcesAreNotSupported
enumeration Scanning
enumeration Spooling
enumeration Streaming
enumeration SubmissionInterupted
enumeration Transforming
enumeration UnsupportedCompression
enumeration UnsupportedDocumentFormat
enumeration WarningsDetected
source <xs:simpleType name="DocumentStateReasonsWKV">
 
<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
   
<xs:maxLength value="255"/>
   
<xs:enumeration value="AbortedBySystem"/>
   
<xs:enumeration value="CanceledAtDevice"/>
   
<xs:enumeration value="CanceledByOperator"/>
   
<xs:enumeration value="CanceledByUser"/>
   
<xs:enumeration value="CompletedSuccessfully"/>
   
<xs:enumeration value="CompletedWithErrors"/>
   
<xs:enumeration value="CompletedWithWarnings"/>
   
<xs:enumeration value="CompressionError"/>
   
<xs:enumeration value="DocumentAccessError"/>
   
<xs:enumeration value="DocumentFormatError"/>
   
<xs:enumeration value="DocumentPasswordError"/>
   
<xs:enumeration value="DocumentPermissionError"/>
   
<xs:enumeration value="DocumentSecurityError"/>
   
<xs:enumeration value="DocumentUnprintableError"/>
   
<xs:enumeration value="Incoming"/>
   
<xs:enumeration value="Interpreting"/>
   
<xs:enumeration value="None"/>
   
<xs:enumeration value="Outgoing"/>
   
<xs:enumeration value="PrinterStopped"/>
   
<xs:enumeration value="PrinterStoppedPartly"/>
   
<xs:enumeration value="Printing"/>
   
<xs:enumeration value="ProcessingToStopPoint"/>
   
<xs:enumeration value="ProofPrintWait"/>
   
<xs:enumeration value="Queued"/>
   
<xs:enumeration value="QueuedForMarker"/>
   
<xs:enumeration value="QueuedInDevice"/>
   
<xs:enumeration value="ResourcesAreNotReady"/>
   
<xs:enumeration value="ResourcesAreNotSupported"/>
   
<xs:enumeration value="Scanning"/>
   
<xs:enumeration value="Spooling"/>
   
<xs:enumeration value="Streaming"/>
   
<xs:enumeration value="SubmissionInterupted"/>
   
<xs:enumeration value="Transforming"/>
   
<xs:enumeration value="UnsupportedCompression"/>
   
<xs:enumeration value="UnsupportedDocumentFormat"/>
   
<xs:enumeration value="WarningsDetected"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy