PwgSmRev1-185 - GetCopyJobHistoryResponse

element GetCopyJobHistoryResponse
diagram PwgSmRev1-185_p3255.png
namespace http://www.pwg.org/schemas/2012/12/sm
type GetCopyJobHistoryResponseType
properties
content complex
children ElementsNaturalLanguage JobHistory
used by
element ServiceOperations/CopyServiceOperations/GetCopyJobHistory
source <xs:element name="GetCopyJobHistoryResponse" type="GetCopyJobHistoryResponseType"/>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy