PwgSmRev1-185 - JobAccountingOutputBinWKV

simpleType JobAccountingOutputBinWKV
namespace http://www.pwg.org/schemas/2012/12/sm
type restriction of xs:NMTOKEN
properties
base xs:NMTOKEN
used by
simpleType JobAccountingOutputBinType
facets
Kind Value Annotation
maxLength 255
enumeration Bottom
enumeration Center
enumeration FaceDown
enumeration FaceUp
enumeration LargeCapacity
enumeration Left
enumeration Middle
enumeration MyMailbox
enumeration Rear
enumeration Right
enumeration Side
enumeration Top
source <xs:simpleType name="JobAccountingOutputBinWKV">
 
<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
   
<xs:maxLength value="255"/>
   
<xs:enumeration value="Bottom"/>
   
<xs:enumeration value="Center"/>
   
<xs:enumeration value="FaceDown"/>
   
<xs:enumeration value="FaceUp"/>
   
<xs:enumeration value="LargeCapacity"/>
   
<xs:enumeration value="Left"/>
   
<xs:enumeration value="Middle"/>
   
<xs:enumeration value="MyMailbox"/>
   
<xs:enumeration value="Rear"/>
   
<xs:enumeration value="Right"/>
   
<xs:enumeration value="Side"/>
   
<xs:enumeration value="Top"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy