PwgSmRev1-185 - MediaSizeNameWKV

simpleType MediaSizeNameWKV
namespace http://www.pwg.org/schemas/2012/12/sm
type union of (MediaSizeAliasNameWKV, MediaSizeLegacyNamesWKV, MediaSizeSelfDescribingNameWKV)
used by
element MediaColSupportedType/MediaSizeName/AllowedValue
simpleType MediaSizeNameType
source <xs:simpleType name="MediaSizeNameWKV">
 
<xs:union memberTypes="MediaSizeAliasNameWKV MediaSizeLegacyNamesWKV MediaSizeSelfDescribingNameWKV"/>
</xs:simpleType>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy