PwgSmRev1-185 - MediaWKV

simpleType MediaWKV
namespace http://www.pwg.org/schemas/2012/12/sm
type union of (MediaSizeAliasNameWKV, MediaSizeLegacyNamesWKV, MediaSizeSelfDescribingNameWKV, MediaSizeNameExtensionPattern, MediaNsExtensionPattern)
source <xs:simpleType name="MediaWKV">
 
<xs:union memberTypes="MediaSizeAliasNameWKV MediaSizeLegacyNamesWKV MediaSizeSelfDescribingNameWKV MediaSizeNameExtensionPattern MediaNsExtensionPattern"/>
</xs:simpleType>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy