PwgSmRev1-185 - NotifyPullMethodType

simpleType NotifyPullMethodType
namespace http://www.pwg.org/schemas/2012/12/sm
type union of (NotifyPullMethodlWKV, KeywordNsExtensionPattern)
used by
element NotifyPullMethod
source <xs:simpleType name="NotifyPullMethodType">
 
<xs:union memberTypes="NotifyPullMethodlWKV KeywordNsExtensionPattern"/>
</xs:simpleType>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy