PwgSmRev1-185 - RestartServiceResponseType

complexType RestartServiceResponseType
diagram PwgSmRev1-185_p3219.png
namespace http://www.pwg.org/schemas/2012/12/sm
used by
elements RestartCopyServiceResponse RestartFaxInServiceResponse RestartFaxOutServiceResponse RestartPrintServiceResponse RestartResourceServiceResponse RestartScanServiceResponse RestartServiceResponse RestartTransformServiceResponse
source <xs:complexType name="RestartServiceResponseType">
 
<xs:sequence/>
</xs:complexType>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy