PwgSmRev1-185 - SetCopyJobElementsResponse

element SetCopyJobElementsResponse
diagram PwgSmRev1-185_p3281.png
namespace http://www.pwg.org/schemas/2012/12/sm
type SetCopyJobElementsResponseType
properties
content complex
children UnsupportedElements
used by
element ServiceOperations/CopyServiceOperations/SetCopyJobElements
source <xs:element name="SetCopyJobElementsResponse" type="SetCopyJobElementsResponseType"/>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy